جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 50,000 ریال 80,000 ریال 50,000 ریال
.co.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.ac.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.sch.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.org.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.net.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.id.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.gov.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.ایران 1 50,000 ریال 80,000 ریال 50,000 ریال
.com 1 375,000 ریال 375,000 ریال 375,000 ریال
.in 1 340,000 ریال 340,000 ریال 340,000 ریال
.net 1 410,000 ریال 410,000 ریال 410,000 ریال
.org 1 452,000 ریال 452,000 ریال 452,000 ریال
.asia 1 451,000 ریال 451,000 ریال 451,000 ریال
.biz 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.info 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.me 1 770,000 ریال 770,000 ریال 770,000 ریال
.mobi 1 410,000 ریال 410,000 ریال 410,000 ریال
.us 1 365,000 ریال 365,000 ریال 365,000 ریال
.bz 1 1,721,000 ریال 1,721,000 ریال 1,721,000 ریال
.ca 1 1,090,000 ریال 1,090,000 ریال 1,090,000 ریال
.cc 1 788,000 ریال 788,000 ریال 788,000 ریال
.co 1 890,000 ریال 890,000 ریال 890,000 ریال
.de 1 440,000 ریال 440,000 ریال 440,000 ریال
.es 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.eu 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.mn 1 2,040,000 ریال 2,040,000 ریال 2,040,000 ریال
.name 1 345,000 ریال 345,000 ریال 345,000 ریال
.pro 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ru 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.tel 1 440,000 ریال 440,000 ریال 440,000 ریال
.tv 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.ws 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال