جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 50,000 ریال 80,000 ریال 50,000 ریال
.co.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.ac.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.sch.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.org.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.net.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.id.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.gov.ir 1 48,000 ریال 80,000 ریال 48,000 ریال
.ایران 1 50,000 ریال 80,000 ریال 50,000 ریال
.com 1 375,000 ریال 375,000 ریال 375,000 ریال
.in 1 340,000 ریال 340,000 ریال 340,000 ریال
.net 1 410,000 ریال 410,000 ریال 410,000 ریال
.org 1 452,000 ریال 452,000 ریال 452,000 ریال
.asia 1 451,000 ریال 451,000 ریال 451,000 ریال
.biz 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.info 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.me 1 770,000 ریال 770,000 ریال 770,000 ریال
.mobi 1 410,000 ریال 410,000 ریال 410,000 ریال
.us 1 365,000 ریال 365,000 ریال 365,000 ریال
.bz 1 1,721,000 ریال 1,721,000 ریال 1,721,000 ریال
.ca 1 1,090,000 ریال 1,090,000 ریال 1,090,000 ریال
.cc 1 788,000 ریال 788,000 ریال 788,000 ریال
.co 1 890,000 ریال 890,000 ریال 890,000 ریال
.de 1 440,000 ریال 440,000 ریال 440,000 ریال
.es 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.eu 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.mn 1 2,040,000 ریال 2,040,000 ریال 2,040,000 ریال
.name 1 345,000 ریال 345,000 ریال 345,000 ریال
.pro 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ru 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.tel 1 440,000 ریال 440,000 ریال 440,000 ریال
.tv 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.ws 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال