تعرفه خطوط

خطوط اختصاصی 3000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
18,500 ----- 14 30002666xxxxxx
86,400 ----- 12 30002666xxxxx
97,200 ----- 10 30002666xxxx

خطوط اختصاصی 1000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
12,900 29,000 14 1000xxxxxxxxxx
34,400 59,800 13 1000xxxxxxxxx
59,400 139,600 12 1000xxxxxxxx
128,200 257,600 11 1000xxxxxxx
165,000 334,000 10 1000xxxxxx
237,600 462,000 9 1000xxxxx
291,600 600,000 8 1000xxxx

خطوط اختصاصی 5000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
9,100 18,500 14 50001333xxxxxx
19,500 41,900 13 50001333xxxxx
43,000 70,200 12 50001333xxxx
78,600 156,600 11 50001333xxx
108,000 189,000 10 50001333xx
216,000 356,400 9 50001333x

خطوط ثابت تهران

قیمت نوع خط
54,000 021xxxxxxxx